Zmeny v zákone o dani z príjmov

Od 1. januára 2020 nadobudla účinnosť novela zákona o dani z príjmov, ktorá do života podnikateľov prináša podstatné zmeny. Okrem zníženia sadzby dane z príjmov pre vybrané kategórie osôb na 15 % bola rozšírená aj definícia dividend (ktoré sa v SR zdaňujú), došlo...

Pracovné právo

Pracovné právo je upravené v jednotnom kódexe – Zákonníku práce. Osobitné zákony upravujú len okrajové alebo súvisiace záležitosti (napr. minimálnu mzdu, kolektívne vyjednávanie, problematiku zamestnávania prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania či...