Služby advokátskej kancelárie

Poskytujeme právne poradenstvo vo všetkých oblastiach slovenského, medzinárodného a európskeho práva. Dlhodobo sa venujeme najmä právnemu poradenstvu zahraničných investorov pôsobiacich na slovenskom trhu, s osobitným dôrazom na investorov z DACH regiónu. Na základe dlhoročného pôsobenia v tejto oblasti poznáme osobitosti právnych systémov nemecky hovoriacich krajín a s tým spojené očakávania investorov, ako aj ich možné implementácie v slovenskom prostredí.

Právne poradenstvo poskytujeme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku, vrátane všetkých druhov právnych textov.

Medzi naše špecializácie patrí:

 • Zakladanie slovenských a európskych foriem obchodných spoločností, joint-ventures
 • Návrhy vhodných foriem spoločností a ich prepojenia v rámci skupiny
 • Komplexná právna podpora pri vstupe na slovenský trh
 • Príprava obchodnoprávnej zmluvnej dokumentácie, vedenie rokovaní
 • Due diligence
 • Mergers&Acquisitions, zmeny právnej formy spoločnosti
 • Právne nastavenie interných orgánov spoločností, dohody medzi spoločníkmi/akcionármi
 • Úprava vzťahov so štatutárnymi orgánmi spoločnosti
 • Príprava interných dokumentov spoločnosti
 • Organizácia a vedenie zasadnutí valného zhromaždenia
 • Právna podpora v prípade sporov medzi spoločníkmi alebo sporov s obchodnými partnermi
 • Realizácia korporátnych zmien
 • Zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • Agenda obchodného registra
 • Zápis do RVSP
 • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy, bankami, NBS, CDCP a pod.
 • Reorganizácia spoločností
 • Konkurz a reštrukturalizácia
 • Zrušenie a likvidácia spoločností, výmaz z obchodného registra
 • Pomoc pri voľbe vhodnej formy spolupráce (pracovný pomer, dohody, outsourcing, obchodné zastúpenie..)
 • Príprava na mieru šitých pracovnoprávnych zmlúv a iných pracovnoprávnych dokumentov
 • Príprava interných pracovnoprávnych dokumentov
 • Zastupovanie zamestnávateľov aj zamestnancov v prípade pracovnoprávnych sporov
 • Komplexná právna podpora pri rozväzovaní pracovnoprávnych vzťahov (výpoveď, dohoda o skočení pracovného pomeru..)
 • Hromadné prepúšťanie
 • Právna pomoc v súvislosti so špecifickými pracovnoprávnymi inštitútmi (stravné poukážky, športové poukazy, rekreačné poukazy, homeoffice, práca z domu, pracovné cesty…)
 • Vysielanie zamestnancov do iných krajín EÚ, najmä do Rakúska a Nemecka
 • Právne poradenstvo agentúram dočasného zamestnávania
 • Daňové dôsledky zamestnávania, ukončenia pracovnoprávnych vzťahov a vysielania zamestnancov
 • Kolektívne vyjednávanie
 • Právna pomoc pri realizácii developerských projektov
 • Due diligence
 • Komplexné poradenstvo pri nadobúdaní (kúpa, darovanie..) a predaji nehnuteľností
 • Príprava a pripomienkovanie nájomných zmlúv (byty, nebytové priestory)
 • Ukončenie nájomných vzťahov
 • Iné formy užívania nehnuteľností (vecné bremená, užívacie práva, výpožičky..)
 • Zápisy do katastra nehnuteľností
 • Projektové financovanie real estate projektov vrátane právneho poradenstva ohľadom vhodných zabezpečovacích inštitútov
 • Právne poradenstvo ohľadom historických špecialít slovenského práva nehnuteľností
 • Právne aspekty environmentálnych záťaží
 • Súvisiace daňové aspekty vrátane DPH
 • Zastupovanie v súvisiacich súdnych konaniach a konaniach pred inými orgánmi (územné a stavebné konanie, kolaudačné konanie, EIA, katastrálne konanie, reštitučné konanie, REOP, pozemkové úpravy)
 • Príprava a pripomienkovanie zmlúv, právna pomoc pri výbere vhodnej formy zmluvy
 • Posudzovanie platnosti právnych úkonov
 • Vysporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva
 • Právna podpora v prípade uplatňovania náhrady škody a v prípadoch bezdôvodného obohatenia
 • Právna pomoc a zastupovanie v oblastiach rodinného práva, najmä v prípadoch s medzinárodným prvkom
 • Dedičské právo so zameraním na medzinárodné dedičské právo
 • Komplexné právne poradenstvo ohľadom záložných zmlúv a iných zabezpečovacích inštitútov
 • Ochrana osobnosti
 • Komplexné právo poradenstvo vrátane zmlúv v oblasti autorského práva, softvérového práva a internetového práva
 • Posudzovanie existencie práv duševného vlastníctva
 • Uplatňovanie nárokov súvisiacich s právom duševného vlastníctva, vrátane zastupovania v súdnych konaniach
 • Príprava licenčných zmlúv, posudzovanie licenčných podmienok
 • Právne poradenstvo ohľadom zamestnaneckých diel
 • Zápisy do príslušných registrov
 • Nastavenie webstránok a e-shopov z právneho hľadiska vrátane vytvorenia všeobecných obchodných podmienok
 • Aspekty súvisiace s ochranou osobných údajov
 • Právne aspekty reklamy
 • Priemyselné práva
 • Doménové spory, ostatné právne aspekty domén
 • Nekalá súťaž
 • Súvisiace medzinárodnoprávne aspekty
 • Právne poradenstvo v oblasti hazardných hier
 • Cezhraničné poskytovanie služieb vrátane bankových a finančných služieb
 • Právne aspekty filmovej produkcie
 • Ochrana osobných údajov vrátane GDPR
 • Právo hospodárskej súťaže
 • Štátna pomoc
 • Spory a vymáhanie pohľadávok
 • Právna pomoc pri získavaní licencií a povolení na území SR
 • Daňové právo