Úradné preklady

Vyhotovujeme preklady z nemeckého do slovenského jazyka, ako aj zo slovenského do nemeckého jazyka. Naša ponuka prekladov sa vzťahuje na všetky druhy textov. Preklady vyhotovuje prekladateľ s právnickým vzdelaním a dlhoročnou advokátskou praxou.  Rozsiahle skúsenosti máme najmä s právnickými textami.

Najčastejšie typy dokumentov

 • Výpis z obchodného registra
 • Výpis z registra trestov
 • Notárske doložky
 • Zmluvy
 • Súdne rozhodnutia
 • Podania na súdy/štátne orgány
 • Úradné listiny (rodný list, úmrtný list, sobášny list…)
 • Interné dokumenty spoločnosti
 • Zápisnice
 • Vysvedčenia a osvedčenia
 • Dokumenty v rámci dedičského konania
 • Všeobecné obchodné podmienky
 • Dokumenty v oblasti ochrany osobných údajov
 • a iné.

Ďalšie informácie

Základná cena úradného prekladu je 20 EUR za 1 normostranu preloženého textu (1 800 znakov vrátane medzier). Cena sa môže meniť v závislosti od zložitosti textu a prípadnej potreby zrýchleného prekladu. Ponúkame možnosť zľavy v prípade opakovaných dokumentov. Overené preklady si môžete vyzdvihnúť v Bratislave alebo vám ich zašleme poštou. Preklady sú určené pre slovenské súdy a úrady, respektíve pre slovenský trh.