Novinky

Kliknutím na názov článku sa dozviete viac.

Obvyklá výška nájomného poľnohospodárskej pôdy – verejne dostupný údaj!

Ministerstvo pôdohospodárstva zverejňuje na svojej webovej stránke obvyklú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy, a to vo vzťahu ku každému katastrálnemu územiu na území Slovenskej republiky. Uvedený údaj je zverejnený po 30. júni nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok. Tento údaj môže byť jednak dobrým orientačným údajom pre prenajímateľov, ktorým nie sú detailne známe miestne pomery. Zároveň však za určitých okolností môže slúžiť aj ako záruka pre doterajších nájomcov, že v prípade, ak po skončení doby nájmu ponúknu za pokračovanie v nájomnom vzťahu uvedenú obvyklú výšku nájomného, budú mať zo zákona zaručené ďalšie trvanie nájomného vzťahu. Posledné zverejnené informácie, t.j. informácie za rok 2018, nájdete na...

Zmeny v zákone o dani z príjmov

Od 1. januára 2020 nadobudla účinnosť novela zákona o dani z príjmov, ktorá do života podnikateľov prináša podstatné zmeny. Okrem zníženia sadzby dane z príjmov pre vybrané kategórie osôb na 15 % bola rozšírená aj definícia dividend (ktoré sa v SR zdaňujú), došlo k rozšíreniu oslobodení napr. v súvislosti so vzdelávaním zamestnancov či s niektorými zdravotnými prehliadkami. Došlo aj k zvýšeniu nezdaniteľnej časti základu dane na 21-násobok platného životného minima. Nová úprava sa týka aj problematiky pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti a ich posudzovania z daňového hľadiska. Okrem toho sa zmenili aj pravidlá na odpočet daňových strát. Úplnou novinkou je zavedenie pojmu mikrodaňovník, ktorý nadobudol úplne špecifické postavenie a má v niektorých aspektoch svoje špeciálne pravidlá....