Zmeny v zákone o dani z príjmov

Od 1. januára 2020 nadobudla účinnosť novela zákona o dani z príjmov, ktorá do života podnikateľov prináša podstatné zmeny. Okrem zníženia sadzby dane z príjmov pre vybrané kategórie osôb na 15 % bola rozšírená aj definícia dividend (ktoré sa v SR zdaňujú), došlo k rozšíreniu oslobodení napr. v súvislosti so vzdelávaním zamestnancov či s niektorými zdravotnými prehliadkami.

Došlo aj k zvýšeniu nezdaniteľnej časti základu dane na 21-násobok platného životného minima. Nová úprava sa týka aj problematiky pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti a ich posudzovania z daňového hľadiska. Okrem toho sa zmenili aj pravidlá na odpočet daňových strát.

Úplnou novinkou je zavedenie pojmu mikrodaňovník, ktorý nadobudol úplne špecifické postavenie a má v niektorých aspektoch svoje špeciálne pravidlá. Zmeny sa dotkli aj daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentov). Ide o jednu z najpodstatnejších noviel zákona o dani z príjmov v jeho histórii.