Pracovné právo je upravené v jednotnom kódexe – Zákonníku práce. Osobitné zákony upravujú len okrajové alebo súvisiace záležitosti (napr. minimálnu mzdu, kolektívne vyjednávanie, problematiku zamestnávania prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania či niektoré aspekty vysielania zamestnancov). Kolektívne pracovné právo zohráva v slovenskom práve podstatne menšiu úlohu ako je tomu napr. v Nemecku alebo vo Francúzsku. Popri štandardných pracovných zmluvách pozná Zákonník práce aj tzv. „dohody“. Konkrétne ide o dohodu o vykonaní práce (max. 350 h/rok u jedného zamestnávateľa), dohodu o brigádnickej práci študentov (max. 20 hodín týždenne (priemerne), prípustné len u študentov do 26 rokov), dohodu o pracovnej činnosti (max. 10 h/týždeň). Ide...