Pracovné právo

Pracovné právo je upravené v jednotnom kódexe – Zákonníku práce. Osobitné zákony upravujú len okrajové alebo súvisiace záležitosti (napr. minimálnu mzdu, kolektívne vyjednávanie, problematiku zamestnávania prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania či niektoré aspekty vysielania zamestnancov).

Kolektívne pracovné právo zohráva v slovenskom práve podstatne menšiu úlohu ako je tomu napr. v Nemecku alebo vo Francúzsku.

Popri štandardných pracovných zmluvách pozná Zákonník práce aj tzv. „dohody“. Konkrétne ide o

  • dohodu o vykonaní práce (max. 350 h/rok u jedného zamestnávateľa),
  • dohodu o brigádnickej práci študentov (max. 20 hodín týždenne (priemerne), prípustné len u študentov do 26 rokov),
  • dohodu o pracovnej činnosti (max. 10 h/týždeň).

Ide o flexibilnejšie formy zamestnávania, Zákonník práce sa neuplatní v plnom rozsahu. Podstatne jednoduchšie je najmä rozviazanie takýchto dohôd.

Skúšobná doba je maximálne 3-mesačná. Len výnimočne, v prípade niektorých vedúcich pozícii, môže byť dohodnutá skúšobná doba v trvaní až do 6 mesiacov.

Slovenské pracovné právo pripúšťa a výslovne upravuje aj právne inštitúty ako pracovný pomer na určitú dobu, pracovný pomer na kratší pracovný čas, delené pracovné miesto, domácka práca a telepráca či konto pracovného času. Úprava tzv. home-office, či podnikových zvyklostí (betriebliche Übung) v slovenskom pracovnom práve nateraz chýba.

Pracovný pomer je podľa slovenského práva možné ukončiť najmä nasledovnými spôsobmi:

  • dohodou o skončení pracovného pomeru
  • výpoveďou zo strany zamestnávateľa
  • výpoveďou zo strany zamestnanca
  • okamžitým skončením pracovného pomeru

Existujú aj ďalšie, menej časté spôsoby skončenia, ako napr.: hromadné prepúšťanie, skončenie v skúšobnej dobe či uplynutie času v prípade pracovného pomeru na dobu určitú.

Pri skončení pracovného pomeru je z praktického pohľadu potrebné najmä (i) vyriešiť otázku dostatočných a preukázateľných dôvodov pre daný druh skončenia a (ii) vypočítať náklady s tým spojené (napr. mzdu počas plynutia výpovednej doby, odstupné, príp. aj odchodné – ktoré sú v SR vzájomne kombinovateľné).

Slovenské pracovné právo, na rozdiel od nemeckého, nepozná výpoveď s alternatívou zotrvania v pracovnom pomere za zmenených podmienok (Änderungskündigung) ani tzv. nevypovedateľné pracovné pomery (unkündbare Arbeitsverhältnisse).

Slovenské pracovné právo má pomerne komplexnú a komplikovanú úpravu pracovného času, spôsobov jeho rozvrhnutia, povinných prestávok v práci či práce nadčas.

Základná výmera dovolenky je najmenej 4 týždne. Zaujímavosťou slovenského práva je, že po dosiahnutí 33 rokov zamestnancovi vzniká automaticky nárok na 5 týždňov dovolenky. Nárok na 5 týždňov dovolenky má aj zamestnanec trvalo sa starajúci o dieťa. Špeciálne pravidlá platia pre osobitné kategórie zamestnancov, ako sú napr. pedagogickí zamestnanci či zamestnanci pracujúci za sťažených alebo zdraviu škodlivých podmienok.

Výška minimálnej mzdy je stanovená každoročne nariadením Vlády SR. Pre rok 2020 bola stanovená na 580 EUR mesačne. Upozorňujeme na skutočnosť, že minimálna mzda platí len pre zamestnancov tzv. 1. kategórie. Celkovo Zákonník práce rozoznáva 6 kategórií (podľa stupňa náročnosti práce), pričom každej kategórii priraďuje koeficient. Napr. 6. kategórii, t.j. najnáročnejším prácam, je priradený koeficient 2. To znamená, že minimálna mzda pre túto kategóriu sa bude rovnať dvojnásobku základnej minimálnej mzdy, momentálne teda 1060 EUR. Hovoríme o tzv. minimálnom mzdovom nároku.

S príplatkami je potrebné v slovenskom pracovnom práve počítať v prípade práce nadčas, vo sviatok, v sobotu, v nedeľu, v noci ale pri sťaženom výkone práce.

Zamestnávateľov by mohlo ešte zaujímať, že v prípade práceneschopnosti vypláca zamestnávateľ zamestnancovi náhradu príjmu len prvých 10 dní práceneschopnosti. Počnúc od 11. dňa má zamestnanec nárok na dávku od Sociálnej poisťovne (nemocenské). Konkrétny výpočet náhrady príjmu je pomerne komplikovaná záležitosť. Najnižšia náhrada sa vypláca za prvé tri dni práceneschopnosti. V priemere pôjde len o jednu štvrtinu obvyklého príjmu

Pokiaľ máte doplňujúce otázky, napíšte nám e-mail na office@slowakischesrecht.com. Radi vám poradíme.