Obvyklá výška nájomného poľnohospodárskej pôdy – verejne dostupný údaj!

Ministerstvo pôdohospodárstva zverejňuje na svojej webovej stránke obvyklú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy, a to vo vzťahu ku každému katastrálnemu územiu na území Slovenskej republiky. Uvedený údaj je zverejnený po 30. júni nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.

Tento údaj môže byť jednak dobrým orientačným údajom pre prenajímateľov, ktorým nie sú detailne známe miestne pomery. Zároveň však za určitých okolností môže slúžiť aj ako záruka pre doterajších nájomcov, že v prípade, ak po skončení doby nájmu ponúknu za pokračovanie v nájomnom vzťahu uvedenú obvyklú výšku nájomného, budú mať zo zákona zaručené ďalšie trvanie nájomného vzťahu.

Posledné zverejnené informácie, t.j. informácie za rok 2018, nájdete na https://www.mpsr.sk/ovn2018. Za rok 2019 budú zverejnené až po 30. 6. 2020.